no-img
تحقیق یار

حقوق اقتصادی


تحقیق یار

صفحه جدا

حقوق اقتصادی


حقوق اقتصادی

حقوق اقتصادی بر دو محور تاكید دارد

 1ـ تاكید بیش‌تر بر حوزه اقتصادی قوانین و مقررات: در این گرایش قوانین و مقرراتی كه با حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی ارتباط بیش‌تر و تنگاتنگ دارند مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند از جمله این حوزه‌ها حقوق بیمه،‌ حقوق مالكیت‌های صنعتی، حقوق نفت ، حقوق ساخت و ساز و … است.
2 ـ تحلیل و تجزیه اقتصادی قوانین: در گرایش حقوق اقتصادی ، قوانین و مقررات از منظر اقتصادی بررسی می‌شوند. تشخیص مبانی و آثار اقتصادی قوانین به قانون‌گذار و حقوق‌دانان كمك می‌كند كه قوانین را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی تصویب یا اصلاح یا تفسیر كنند.

حقوق مالی-اقتصادی

هدف این دوره آموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررات و سیاستهای مالی – اقتصادی داخلی و بین المللی به منظور ارتقای سطح آمادگی آنان برای پاسخگوئی به نیازهای علمی و اجرائی همگام با تحولات علمی روز و اداره امور دستگاه های مرتبط در سطح شهرستان، استان و کشور با روش های علمی می باشد. همچنین، با موفقیت در برگزاری دوره پذیرش دانشجو از دیگرکشورها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود.