no-img
تحقیق یار

حقوق جزا و جرم شناسی


تحقیق یار

صفحه جدا

حقوق جزا و جرم شناسی


حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم‌شناسی در مفهوم مدرن كه به عنوان رشته‌ای نظام‌مند و دارای اصول و قواعد كلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شكلی مستقل از هم می‌باشد، عمری حدود دو قرن دارد. این رشته از حقوق خود دارای رشته‌های مختلف می‌باشد كه عمدتا شامل علوم جنایی تجربی از یك سو و علوم جنایی تحلیلی- تفسیری از سوی دیگر می‌شود. تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرم‌شناسی در جوامع مختلف باعث ایجاد گونه‌های مختلفی از این شاخه از حقوق شده است. ظهور علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وكیفر‌شناسی و..) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است.

كاربرد حقوق جزا و جرم شناسی: امروزه  با تشكیل و تاسیس دادسراها و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم در كشور ما، مانند مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی و دادگاه كیفری استان و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال بزهكار و … نشانگر اهمیت تخصص در رسیدگی‌های كیفری است. ‌در برخی از كشورها از جمله آمریكا ورود به محاكم جنایی به عنوان وكیل تخصص ویژه جزایی می‌طلبد و وكلایی حق وكالت در جرایمی مانند قتل عمدی و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند كه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی تحصیل كرده و یا این كه دارای پروانه مخصوص وكالت در این حوزه‌ها باشند، در كشور ایران خیلی به آن توجه نشده است با این حال وكلایی كه در كشور ما به طور تخصصی در حوزه قتل عمد و سایر حوزه‌ها فعالیت می‌كنند بسیار موفق تر از سایر وكلایی هستند كه كاملا عمومی عمل می‌كنند.