no-img
تحقیق یار

روش شناسی و آمار


تحقیق یار

صفحه جدا

روش شناسی و آمار


مسائل مربوط به روش شناسی، آمار و تحلیل یافته های تحقیق، یکی از مهم ترین مسائل در هر پژوهش، به ویژه در پژوهش های پیمایشی و میدانی است. خدمات تحقیق یار در این بسته شامل موارد زیر است:

  • تهیه پرسشنامه مورد نیاز محقق (استاندارد یا محقق ساخته)؛

  • انجام پروژه های میدانی – آماری (پخش پرسشنامه و جمع آوری آن)؛

  • تهیه گزارش از تحلیل داده ها (SPSS و لیزرل و …))

برای اطلاع از روند انجام این خدمات و هزینه های آن، از فرم زیر استفاده کنید:

 

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

رشته تحصیلی (الزامی)

مقطع تحصیلی (الزامی)

دانشگاه محل تحصیل (الزامی)

عنوان دقیق موضوع پایان نامه (الزامی)

نام و موضوع پرسشنامه (الزامی)

توضیحات